กิจกรรมค่ายเยาวชนฤดูร้อนบ้านลิ่มทอง

 

 

ในเดือนเมษายนของทุกปี ชุมชนบ้านลิ่มทองจะมีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฤดูร้อน ซึ่งส่วนมากจะเป็นเด็ก ๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านลิ่มทอง ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ให้เยาวชน จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมค่ายครั้งนี้ ซึ่งประกอบกอบไปด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ทางด้านข้อมูลสารสนเทศ

อย่างเช่น การเขียน Mind Map หรือแผนที่ความคิด, การอ่านแผนที่, การเขียนแผนที่อย่างง่าย, การออกแบบการเก็บข้อมูลพรรณไม้, การเก็บข้อมูลพรรณไม้ในป่าชุมชน และ การบริหารการจัดการน้ำอย่างง่าย ๆ โดยครั้งนี้ได้มีการนำระบบ “ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน” ไปอบรมให้เยาวชนได้เข้าใจถึงการทำงานของระบบและเป้าหมายในการจัดทำระบบ “ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน” ซึ่งเยาวชนทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะนำข้อมูลพรรณไม้ในป่าชุมชน พืชเศรษฐกิจ รวมทั้งพืชสมุนไพรที่น่าสนใจในชุมชนนำเข้าสู่ระบบผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต