กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ป่าต้นน้ำ

  • พิมพ์

 

ในช่วงเดือนตุลาคม เป็นช่วงปิดเทอมของเยาวชนบ้านป่าสักงาม ซึ่งทุกๆปีจะมีการจัดกิจกรรมที่ทำร่วมกันในชุมชน ระหว่างเยาวชน และมีผู้ปกครองร่วมด้วยบ้าง ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน เยาวชนได้ทำกิจกรรมศึกษาพรรณไม้ในป่าต้นน้ำตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร ได้เข้าไปส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน

โดยมีการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม เก็บตัวอย่างบางส่วนของพืช เรียนรู้ประโยชน์ของพืชต่างๆ การสำรวจป่าต้นน้ำตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติว่ามีพืชอะไรบ้าง รวมทั้งนำข้อมูลที่จดบันทึก มาเก็บใส่ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชน