กิจกรรมสำรวจพรรณไม้ป่าชุมชน ต.โนนขวาง

         กิจกรรมสำรวจและทำจุดศึกษาข้อมูลพรรณไม้ป่าชุมชน ต.โนนขวาง ณ โรงเรียนหนองแต้พัฒนา พร้อมจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราวบริเวณจุดศึกษาธรรมชาติที่สำคัญ 3 จุด ได้แก่ จุดศึกษาพืชสมุนไพร จุดศึกษาพืชกินได้ และจุดศึกษาไม้ใช้สอย มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจาก 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ และโรงเรียนหนองแต้พัฒนา รวมทั้งสิ้น 84 คน และมีหน่วยงานที่สำคัญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขวาง แกนนำปราชญ์ชาวบ้าน และคณาจารย์จากทั้งสองโรงเรียน

         จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้พื้นที่ป่าชุมชน มีจุดให้เยาวชนและชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน มีป้ายชั่วคราวไว้เป็นจุดเรียนรู้ และยังเสริมสร้างความสามัคคีของโรงเรียน หน่วยงานในพื้นที่ และชุมชน ให้ร่วมกันเป็นเจ้าของพื้นที่ป่า และร่วมกันรักษาป่าต่อไป