กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา

         กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ณ ป่าชุมชน ต.โนนขวาง มีเยาวชนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนหนองแต้พัฒนา โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ โรงเรียนบ้านดงกระทิง โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ และโรงเรียนบ้านดงเย็น จำนวนทั้งสิ้น 240 คน เป็นการขยายโอกาสจากการจัดกิจกรรมสำรวจป่าของสองโรงเรียนแรก

         ในครั้งนี้ได้ทำจุดศึกษาธรรมชาติที่สำคัญเป็น 4 จุด ได้แก่ จุดศึกษาพืชสมุนไพร จุดศึกษาพืชกินได้ จุดศึกษาไม้ใช้สอย และจุดศึกษาความหลากหลาย