การดำเนินงาน ปี 2555

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในปี 2555 ได้แก่ชุมชน บ้านคลองเรือ และชุมชนลีเล็ด

1. ชุมชนคลองเรือตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

         มีการดำเนินงานในหัวข้อเรื่อง

“เกษตร 4 ชั้น อาหารกลางวันของหนู”

         ชุมชนบ้านคลองเรือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ มีพื้นที่ทำกิน 1,508 ไร่ ในอดีตชาวบ้านบุกรุกป่าต้นน้ำเพื่อทำเหมืองแร่ ต่อมาจึงเปลี่ยนมาปลูกกาแฟ เนื่องจากมีราคาแพง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจึงเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่ง หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ เข้ามาร่วมกับชาวบ้านในการตั้งกฏกติกาของชุมชนในการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่าไม้ และคนให้อยู่ร่วมได้อย่างสมดุล ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ด้วยการตั้งกติกาการดูแลป่าร่วมกัน การสร้างฝายชะลอน้ำ จนป่าไม้กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ จากความสมบูรณ์ของป่าไม้ ก่อให้เกิดภูมิปัญญา “เกษตร 4 ชั้น” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ได้จากการสังเกตและการเรียนรู้ลักษณะพันธุ์ไม้ และความสูงของพันธุ์ไม้แต่ละชนิดในป่าที่ขึ้นกันอย่างหนาแน่น แต่สามารถเจริญเติบโตได้ดี จนสามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ชั้น คือ ชั้นบน เช่น สะตอ หมาก ทุเรียนบ้าน ชั้นกลาง เช่น มังคุด ลองกอง เงาะ ชั้นล่าง เช่น พริก มะเขือ ผักเหลียง ผักหวาน

 

ชั้นใต้ดินเช่น ขิง ข่า ขมิ้น กลอย

 

         ซึ่งช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้ตลอดทั้งปี ลดรายจ่ายในครัวเรือน สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้ำได้อีกทางหนึ่งด้วย

         นอกจากนี้ลูกหลานของชาวบ้านในชุมชนที่เรียนที่โรงเรียน ประจักษ์สิริราษฎร์อุปถัมภ์ (ห้องเรียนพิเศษบ้านคลองเรือ) ยังได้ประโยชน์จากการพืชผักในแปลงเกษตร 4 ชั้นของชุมชน โดยนำมาประกอบอาหารกลางวัน เพิ่มคุณค่าโภชนาการให้กับเด็กนักเรียน อีกทั้งยังได้กินผักปลอดสารพิษ หรือสารเคมี และช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนได้อีกด้วย เช่น ต้มจืดผักหวานบ้าน ใบเหลียงผัดไข่ ผักกูดผัดไข่ เป็นต้น

 

 

เมนูผักกูดผัดไข่

เมนูผักเหลียงผัดไข่

 

การเก็บข้อมูลลงเวปไซด์