การดำเนินงาน ปี 2556

ในปี 2556 มีชุมชนที่ดำเนินการ 2 ชุมชน คือ

         สสนก. ได้คัดเลือกพื้นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 ชุมชน คือ ชุมชนหนองใหญ่ จังหวัดสุรินทร์ และชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

1) ชุมชนหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

         ครั้งที่ 1 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2556 กลุ่มเยาวชนรักษ์ห้วยเสนงและผู้นำชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมสำรวจพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่ป่ารอบลำห้วยเสนง บ้านหนองใหญ่ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นคอยให้ความรู้แก่เยาวชน พร้อมประยุกต์ใช้อุปกรณ์ GPS เพื่อเก็บพิกัดตำแหน่งพันธุ์ไม้ที่ทำการศึกษา ผลจากการสำรวจพบพันธุ์ไม้สมุนไพรจำนวน 8 ชนิด

รายชื่อผู้ดูแลกิจกรรม

  1. นายสมชาย ไกรเพท ประธาน
  2. นายสมนึก สัชชานนท์ รองประธาน
  3. นายชัยวัฒน์ บุญญัติ ผู้ประสานงานโครงการ
  4. นายสังวาล สมานทอง หมอยาภูมิปัญญาชาวบ้าน
  5. คณะกรรมการจัดการน้ำชุมชนบ้านหนองใหญ่

รายชื่อเยาวชนรักษ์ห้วยเสนงลงพื้นที่สำรวจพรรณไม้ ครั้งที่ 1

กิจกรรม

         กลุ่มเยาวชนรักษ์ห้วยเสนงได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนบ้านหนองใหญ่ เพื่อแนะนำและทำความเข้าใจในการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มพันธุ์ไม้ การบันทึกภาพถ่าย และการใช้งาน GPS เพื่อใช้ในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

    

 

การลงพื้นที่สำรวจ

         การสำรวจทางเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มๆละ 2 คน โดยให้แต่ละกลุ่มเก็บชื่อพืชสมุนไพร พิกัดต้นไม้ ลงรายละเอียดการใช้ส่วนต่างๆของพืชเพื่อเป็นยาในการใช้รักษาโรคต่างๆและสรรพคุณ โดยมีคุณตา สังวาล สมานทอง เป็นผู้บอกสรรพคุณและวิธีใช้

ภาพกลุ่มเยาวชนบ้านหนองใหญ่ทำการเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ในชุมชน

     

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลของเยาวชน

        ครั้งที่ 2 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 กลุ่มเยาวชนชุมชนหนองใหญ่ร่วมกันทำกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้

              เช้าวันเสาร์ที่ 23  สิงหาคม 2557 เยาวชนพร้อมกัน ที่ศาลาหมู่บ้าน ทำแบบทดสอบความรู้ เรียนรู้ผังน้ำของชุมชน สำรวจลำห้วย เก็บกล้าไม้และเพาะพันธุ์กล้าไม้

ภาพการทำกิจกรรมของเยาวชน

    

พี่เลี้ยงแนะนำกลุ่มเยาวชนทำแบบทดสอบความรู้

    

  

กลุ่มเยาวชนเก็บและเพาะพันธุ์กล้าไม้

   

    

 

เก็บกล้าพันธุ์ไม้ริมห้วยเสนง

    

นำกล้าพันธุ์ไม้ที่ได้จากการลงพื้นที่มาเพาะชำที่โรงเรือน

 

2) ชุมชนหนองปิ้งไก่ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่น

         ครั้งที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กลุ่มเยาวชนรักษ์ท้องถิ่นได้ดำเนินกิจกรรมสำรวจพันธุ์ไม้บริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านชัยภูมิ ตำบลนาบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมประยุกต์ใช้อุปกรณ์ GPS เพื่อเก็บพิกัดตำแหน่งพันธุ์ไม้ที่ศึกษา ผลการสำรวจพันธุ์ไม้จำนวน 6 ชนิด

รายชื่อผู้ดูแลกิจกรรม

  1. นายมูล นาระต๊ะ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
  2. นางนิรัญญา อัครจรัญรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
  3. นางสาวภัชภิชา สีทอน ผู้ประสานงานชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่

 

รายชื่อเยาวชนรักษ์ท้องถิ่นลงพื้นที่สำรวจพันธุ์ไม้ ครั้งที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล
1. นายณัฐกานต์ ยะหัวฝาย
2. นางสาววรรณา เมทา
3. นางสาวเพชรดา แตงน้อย
4. เด็กชายอนุชิต ภูนี
5. เด็กชายอนุชา ภูนี
6. เด็กหญิงชุติมา ละมั่งทอง
7. นายณัฐวัฒน์ ปัญญากาศ
8. เด็กหญิงชลธิชา พลายแก้ว
9. นายตะวัน สืบแก้วหล้า
10. เด็กหญิงอรอนงค์ ดินไธสง
11. เด็กหญิงเพ็ญนภา คำภิโร
12. เด็กชายทวีศักดิ์ เตติตัง
13. เด็กหญิงสุภาพร แจ่มกล่ำ
14. เด็กชายศักดิ์กิต เปอร์เขียว

ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ

         ในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ได้มีเจ้าหน้าที่จากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้มาแนะน้ำขั้นตอน วิธีการเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้ ให้กับกลุ่มเยาวชนรักษ์ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ ณ โรงเรียนบ้านชัยภูมิ โดยมีขั้นตอนและวิธีการดังนี้ 1.แบ่งกลุ่มเพื่อคัดเลือกเลือกพันธุ์ไม้ที่ต้องการศึกษาทำสัญลักษณ์ที่ต้นไม้ โดยการนำป้ายกระดาษร้อยด้วยขดลวดห้อยกับต้นไม้

การบันทึกข้อมูลของเยาวชน

ตัวอย่างพืชที่เก็บโดยเยาวชน