ตำรับยา

         ชุมชน ต.โนนขวาง มีพื้นที่ป่าชุมชน 70 ไร่ ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและสัตว์ป่า ปัจจุบันชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าทั้งในเรื่องของอาหาร เป็นแหล่งอนุรักษ์พื้ชและสัตว์ เป็นแหล่งเก็บสมุนไพร และยังเป็นแหล่งเรียนรู้พรรณไม้ของชุมชน จากความสำเร็จในการอนุรักษ์ ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ในการใช้ประโยชน์ร่วมกัน และรักษาไว้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลานต่อไป
         ตัวอย่างผลสำเร็จของการอนุรักษ์ป่าอย่างหนึ่ง ได้แก่ ยาสมุนไพร ที่ชุมชนนำพรรณไม้ในป่าชุมชน มาผลิตเป็นตำรับยารักษาโรคพื้นฐาน และสืบต่อให้กับรุ่นลูกหลานต่อไป