กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น

         วันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โรงเรียนเครือข่ายในเขตตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน และเขตตำบลตูมใหญ่ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 11 โรงเรียน เยาวชนจำนวน 260 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม "ค่ายสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น" ณ โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา ต.โนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยมีการดำเนินงานกิจกรรม ดังนี้

            1. สำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ป่าชุมชนตำบลโนนขวาง นักเรียนศึกษาและเก็บข้อมูลพรรณไม้บริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน          

           2. เรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ นักเรียนเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ นักพฤกษศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ และ เจ้าหน้าที่สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

          3. สรุปและนำเสนอข้อมูลพันธุ์ไม้ นักเรียนรูปข้อมูลและจัดทำสื่อผลงานตัวอย่างการเก็บข้อมูลพันธุ์ไม้