กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 17-20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จัดอบรม "ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐานความ รู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน " ภายใต้การดำเนินงานหน่วยงานสนอง พระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธืกรรมพืชฯ ( อพ.สธ. -. สสนก)  ณ อนุรักษ์พันธุกรรมศูนย์พืชฯ คลองไผ่ตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัท บริษัทดังนี้

 

            1. ความสำคัญของการเข้าร่วมสนองพระ ราชดำริฯ บทบาทท้องถิ่นโรงเรียนและเครือข่ายในการทำงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น          

            2.  กระบวนการทำงานพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น         

            3.  ฐานประเทศไทยพรรณไม้ไทยและฐานประเทศไทยด้านความสามารถ Thailand ข้อมูลด้านด้านรู้ใหม่จากเนชั่เนชั่เนชั่เนชั่ปราชญ์ชาวร้านร้านร้านร้านบ้านฐานประเทศไทยประเทศไทยข้อมูลพรรณไม้และฐานความสามารถด้าน รู้ใหม่จากเนชั่เนชั่ปราชญาว ร้านร้านบ้าน

            4. การบันทึกข้อมูล 9 ใบงานลงสู่ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้และฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้านแบบออนไลน์