อบรมเยาวชนเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และการใช้งานระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 สสนก. จัดงานอบรมเยาวชนเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ และการใช้งานระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน ณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีเยาวชนเครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ จำนวน 40 ชุมชน 160 คน จากทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรม

กิจกรรมในการอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วย การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า ตามแนวพระราชดำริ การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า การใช้งานระบบฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทั้งศึกษาดูงาน ตัวอย่างความสำเร็จพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ชุมชนบ้านม่วงชุม จ.เชียงราย ปิดท้ายด้วยเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปแนวทางการดำเนินงานร่วมกับเยาวชนเครือข่าย


เชียงของ 1