ประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

       เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปภาพรวมการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 ตามกรอบการดำเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. - สสนก. และแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. - สสนก. ประจำปีงบประมาณ 2559

    

 

 

 ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ และคณะ อพ.สธ. ร่วมประชุมกับ ดร.รอยล จิตรดอน และคณะ สสนก.