พื้นที่น้ำแล้ง

สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่ จ.กำแพงเพชร (แม่ข่าย53-56)
Tags: แม่ข่ายปี 2553 ถึง 2556, พื้นที่น้ำแล้ง
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ๓ ครั้ง ผลผลิต ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านนาเจริญ จ.อุบลราชธานี
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านปากซวด จ.สุราษฎร์ธานี
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ชุมชนบ้านปากซวดเหนือมีประชากร 530 คน จาก 112 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำสวน/ทำไร่ เป็นหลัก  แหล่งน้ำหลักของชุมชน คือ คลองบางครก ซึ่งมาจากต้นน้ำเทือกเขาหน้าแดง มีความยาวประมาณ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านร้องแง จ.น่าน
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
  ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีสภาพพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ จนมีคำกล่าวติดปากว่า “บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านแสงตะวัน จ.สุรินทร์
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์ (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
  ข้อมูลพื้นฐานชุมชน  ผู้ใหญ่ทองคำ ยิ้มรัมย์ (อดีตผู้ใหญ่บ้านโนนขวาง) ผู้นำชุมชนบ้านโนนขวาง เห็นว่าการละทิ้งถิ่นฐานไปรับจ้างแรงงานนั้น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับคนในชุมชน ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านโนนรัง จ.นครราชสีมา (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
... ต้นข้าวไม่ได้รับความเสียหาย สร้างอาคารโรงสีชุมชนและติดตั้งเครื่องสีข้าวกำลังผลิต : 2,000-3,000 กก. (ข้าวเปลือก) / 12 ชม. สามารถสีข้าวเปลือกให้กับสมาชิกในชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 200 ตันข้าวเปลือก(ข้อมูลประมาณการผลิตปี2555) ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย จ.หนองบัวลำภู
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานและแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๕๗๕ ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน  ประชากรรวม ... [ +++ ]
คุณอยู่ที่: Home tag พื้นที่น้ำแล้ง