พื้นที่ป่าต้นน้ำ

สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง จ.ลำปาง
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านน้ำปุก จ.พะเยา
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
...  ลำห้วยขาม ขุนควร ปง พะเยา 643416 2109165 ยังไม่มีโครงสร้าง 100,000 100×200×5 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขาม ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านปิยะมิตร 3 จ.ยะลา
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านป่าแงะ จ.เชียงราย
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน   ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                     สภาพพื้นที่ สภาพดิน สภาพแหล่งน้ำ   ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑) จำนวนประชากร ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านป่าสักงาม จ.เชียงใหม่ (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านภูถ้ำภูกระแต จ.ขอนแก่น (แม่ข่าย57-60)
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
 ข้อมูลพื้นฐานชุมชน         ชุมชนบ้านโนนศิลา-ป่าเป้ง อยู่ในเขตพื้นที่ต้นน้ำและด้วยสภาพป่าที่เสื่อมโทรม อีกทั้งฝนทิ้งช่วงในพื้นที่เป็นระยะเวลานานทำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                     สภาพพื้นที่ ป่าต้นน้ำ สภาพดิน สมบูรณ์ สภาพแหล่งน้ำ ลำห้วยมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จ.เชียงใหม่(แม่ข่าย52-55)
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ, แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555
...  จำนวนครัวเรือน 85 ครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ไม่ต่ำกว่า 200 ปี สภาพปัญหาของชุมชน • ... [ +++ ]
คุณอยู่ที่: Home tag พื้นที่ป่าต้นน้ำ