เครือข่าย

สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง จ.ลำปาง
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านนาเจริญ จ.อุบลราชธานี
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านน้ำปุก จ.พะเยา
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
...  ลำห้วยขาม ขุนควร ปง พะเยา 643416 2109165 ยังไม่มีโครงสร้าง 100,000 100×200×5 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขาม ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านปากซวด จ.สุราษฎร์ธานี
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ชุมชนบ้านปากซวดเหนือมีประชากร 530 คน จาก 112 ครัวเรือน ประกอบอาชีพทำสวน/ทำไร่ เป็นหลัก  แหล่งน้ำหลักของชุมชน คือ คลองบางครก ซึ่งมาจากต้นน้ำเทือกเขาหน้าแดง มีความยาวประมาณ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านปิยะมิตร 3 จ.ยะลา
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านป่าแงะ จ.เชียงราย
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน   ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                     สภาพพื้นที่ สภาพดิน สภาพแหล่งน้ำ   ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑) จำนวนประชากร ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านป่าสักงาม จ.เชียงใหม่ (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี (แม่ข่าย52-55)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555, เครือข่าย, พื้นที่ต้นน้ำ น้ำแล้งและน้ำหลาก
    ข้อมูลพื้นฐานชุมชน   ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                     สภาพพื้นที่ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านภูถ้ำภูกระแต จ.ขอนแก่น (แม่ข่าย57-60)
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
 ข้อมูลพื้นฐานชุมชน         ชุมชนบ้านโนนศิลา-ป่าเป้ง อยู่ในเขตพื้นที่ต้นน้ำและด้วยสภาพป่าที่เสื่อมโทรม อีกทั้งฝนทิ้งช่วงในพื้นที่เป็นระยะเวลานานทำให้ประสบปัญหาภัยแล้ง ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านร้องแง จ.น่าน
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
  ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ มีสภาพพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ จนมีคำกล่าวติดปากว่า “บุรีรัมย์ตำน้ำกิน” เพราะน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                     สภาพพื้นที่ ป่าต้นน้ำ สภาพดิน สมบูรณ์ สภาพแหล่งน้ำ ลำห้วยมีน้ำไหลผ่านตลอดทั้งปี ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด (แม่ข่าย52-55)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555, เครือข่าย, พื้นที่น้ำกร่อย
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม จ.ลำปาง
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านแสงตะวัน จ.สุรินทร์
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์ (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
  ข้อมูลพื้นฐานชุมชน  ผู้ใหญ่ทองคำ ยิ้มรัมย์ (อดีตผู้ใหญ่บ้านโนนขวาง) ผู้นำชุมชนบ้านโนนขวาง เห็นว่าการละทิ้งถิ่นฐานไปรับจ้างแรงงานนั้น ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้กับคนในชุมชน ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านโนนรัง จ.นครราชสีมา (แม่ข่าย52-54)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2554, เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง น้ำหลาก
... ต้นข้าวไม่ได้รับความเสียหาย สร้างอาคารโรงสีชุมชนและติดตั้งเครื่องสีข้าวกำลังผลิต : 2,000-3,000 กก. (ข้าวเปลือก) / 12 ชม. สามารถสีข้าวเปลือกให้กับสมาชิกในชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 200 ตันข้าวเปลือก(ข้อมูลประมาณการผลิตปี2555) ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จ.เชียงใหม่(แม่ข่าย52-55)
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ, แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555
...  จำนวนครัวเรือน 85 ครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ไม่ต่ำกว่า 200 ปี สภาพปัญหาของชุมชน • ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านปะกาฮะรัง จ.ปัตตานี
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำหลาก
  ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานและแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๕๗๕ ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านเพ็กเฟื้อย จ.หนองบัวลำภู
Tags: เครือข่าย, พื้นที่น้ำแล้ง
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองชลประทานและแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๐,๕๗๕ ไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้าน  ประชากรรวม ... [ +++ ]
คุณอยู่ที่: Home tag เครือข่าย