แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555

สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านผาชัน จ.อุบลราชธานี (แม่ข่าย52-55)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555, เครือข่าย, พื้นที่ต้นน้ำ น้ำแล้งและน้ำหลาก
    ข้อมูลพื้นฐานชุมชน   ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                     สภาพพื้นที่ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / ชุมชนบ้านเปร็ดใน จ.ตราด (แม่ข่าย52-55)
Tags: แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555, เครือข่าย, พื้นที่น้ำกร่อย
ข้อมูลพื้นฐานชุมชน (ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ... [ +++ ]
สร้างใน วันอังคาร, 29 มกราคม 2556 / เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป จ.เชียงใหม่(แม่ข่าย52-55)
Tags: เครือข่าย, พื้นที่ป่าต้นน้ำ, แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555
...  จำนวนครัวเรือน 85 ครัวเรือน ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ไม่ต่ำกว่า 200 ปี สภาพปัญหาของชุมชน • ... [ +++ ]
คุณอยู่ที่: Home tag แม่ข่ายปี 2552 ถึง 2555