การปลูกแตงกวาแบบใช้ค้าง

        เครือข่ายบริหารจัดการน้ำระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งประกอบด้วย ชุมชนในพื้นที่ 3 ตำบล 11 หมู่บ้าน เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำแล้งน้ำหลาก เดิมชุมชนไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ไม่มีคลองส่งน้ำ ใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพทำนาเป็นหลักต้องเจอกับสภาวะแล้งน้ำหลาก ฝนทิ้งช่วง และขาดแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปี ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบตามมาคือ ไร่นาเสียหายขาดทุน รายได้ไม่พอรายจ่าย ชาวบ้านต้องกู้เงินเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะผลผลิตได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เกิดการอพยพแรงงานเข้าไปทำงานในเมืองใหญ่หลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จสิ้นลง สั่งสมเป็นปัญหาเรื้อรังของชุมชน จนกระทั่งมีโครงการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนขึ้น ทำให้ชุมชนสามารถเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำในระดับชุมชนด้วยตนเอง โดยการพัฒนากระบวนการคิด การจัดการข้อมูล การเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับชุมชนร่วมกัน             

        จากการเรียนรู้และลงมือทำอย่างมีส่วนร่วม ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะปัญหาการขาดแคลนน้ำของชุมชนหมดไป ชุมชนมีแหล่งกักเก็บน้ำ แหล่งน้ำสำรอง เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ทั้งในฤดูกาลผลิตและนอกฤดูกาลผลิต ชาวบ้านในชุมชนบ้านลิ่มทองและชุมชนใกล้เคียง มีงานทำตลอดทั้งปี ไม่ต้องอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่น รายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง

         จากการเรียนรู้และลงมือทำอย่างมีส่วนร่วม เพื่อขับเคลื่อนให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นไปอย่างได้ผล เกิดความต่อเนื่อง และเหมาะสมกับชุมชน สมาชิกในชุมชนมีการพัฒนาอาชีพและการผลิตอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความรู้ขึ้นมา

 

คุณอยู่ที่: Home ห้องสมุดความรู้ ความรู้ทั่วไป การปลูกแตงกวาแบบใช้ค้าง