รายงาน-ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง

รายงานสถานการณ์น้ำ

สรุปสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เครือข่ายจัดการน้ำชุมชน

1. บ้านทุ่งฮ้าง  ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันที่

ข้อเท็จจริง

สาเหตุ

ผลกระทบ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ข้อแนะนำจาก สสนก.

(วันที่ 20 - 26 กันยายน 2557)

สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิโดยเฉลี่ย / สัปดาห์สูงสุด 21-25 องศาเซลเซียส ต่ำสุด 21 องศาเซลเซียสมีเมฆปกคลุมบางพื้นที่

สภาพฝน

ไม่มีฝนตกในบริเวณพื้นที่มากนัก มีประมาณ 2 วันที่ฝนตกช่วงบ่าย ๆ พอได้ความชุ่มชื่นบ้าง

เหตุการณ์น้ำในลำห้วย คลอง มีความชุ่มชื่นขึ้น

ปริมาณน้ำฝนสระแก้มลิงเพิ่มขึ้นประมาณ 5 – 10 ซม.

 

 

ฝนไม่ตกตามฤดูกาล

- ทำให้พื้นที่นาข้าวเริ่มแห้งบ้างแล้ว

- น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ เริ่มลดลง

ติดตามสถานการณ์ฝนและคาดการว่าจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วย

-โทรทัศน์

- แผนที่คาดการณ์ฝนล่วงหน้า 7 วัน

29 - 4 สิงหาคม 2556

• มีฝนตกประมาณ 2 วัน และตกเล็กน้อยกระจายทั่วพื้นที่

 

 

 

 

22-28 กรกฎาคม 2556 • ไม่มีฝนตกในพื้นที่
• ปริมาณน้ำในสระแก้มลิง มีประมาณ 2 เมตร
  เกษตรกร ชะลอการทำนา รอน้ำฝน    
15 - 21 กรกฎาคม 2556

• ไม่มีฝนตกในพื้นที่
• ปริมาณน้ำในสระแก้มลิง มีประมาณ 2 เมตร

  เกษตรกร ชะลอการทำนา รอน้ำฝน    

วันที่ 7 -14 มิถุนายน 2557

ไม่มีฝนตกในพื้นที่ เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ฝนไม่ตก ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานหลายเดือน

ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านอุปโภค พื้นที่การเกษตร และ สภาพแวดล้อมทั่วไป ในชุมชน

ชุมชนเตรียมรับฤดูฝนและปริมาณน้ำโดยการปฏิบัติดังนี้
1 ทำฝายชะลอน้ำในลำห้วยต้นน้ำ
2 ทำแนวกันไฟ
3  ทำอาคารปิดท่อเพื่อเก็บกักน้ำสระแก้มลิง  ที่ห้วยแหน

 
วันเสาร์ที่15-21มิถุนายน 2557

มีฝนตกในช่วงบ่ายถึงประมาณ 16.00 น. เกือบทุกวันโดยรวม ในพื้นที่เริ่มมีฝนตกบ้าง

เริ่มเข้าช่วงฤดูฝนแล้ว แต่ยังมีปริมาณฝนไม่มาก แหล่งน้ำต่าง ๆ ในชุมชนมรปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตก แต่ยังไม่มาก

แก้ปัญหาเบื้องต้น
1ได้ทำการประชุมคณะกรรมการเพื่อหาทางเก็บกักน้ำให้อยู่ต้นแม่น้ำลำธารให้ได้นานที่สุดโดยการ ทำฝายชะลอน้ำในลำห้วยต้นน้ำในปีต่อไป
2 จ้างรถเจาะน้ำบาดาลเพื่อสำรองทำการเกษตร

 
วันที่ 22-28 มิถุนายน 2557

วันที่ 22 มิ ย. 57 ตกประมาณ 2 ชั่วโมง
วันที่  23 มิ ย. เวลา  04.00 น.
มีฝนตกเล็กน้อยแต่ตกจนถึงเวลา 06.30 น. ช่วงเวลา 18.00น.ตกอีกเล็กน้อยประมาณ  15  นาทีวันที่  24 มิถุนายน  2557 เวลา  14 .00 น.ฝนตกปานกลางนาน 20 นาที
โดยรวมในพื้นที่มีฝน แต่ไม่มาก

มีฝนตกอยู่บ้าง ทำให้เกิดความชุ่มชื่นขึ้น แหล่งน้ำต่าง ๆ ในชุมชนมรปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อน - พื้นที่การเกษตรได้รับน้ำจากลำห้วย
- บางพื้นที่ใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วย
- กำลังดำเนินงานปรับระดับท่อรับน้ำเข้าสระแก้มลิง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเข้าสระ
ติดตามพยากรณ์อากาศจากทีวี
วันที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2557

- ไม่มีฝนตกตลอดทั้งสัปดาห์
- พื้นที่การเกษตรบางส่วนเริ่มแห้ง เพราะขาดน้ำ

 - ฝนทิ้งช่วง - เนื่องจากฝนทิ้งช่วง ไม่มีฝนตกตลอดสัปดาห์ จึงทำให้น้ำในเสระก็บน้ำแก้มลิงหมู่บ้านมีปริมาณน้ำลดลง 3 เชนติเมตร
- ชาวบ้านที่ปลูกข้าวโพดเสียหายไปบ้างแล้ว เนื่องจากขาดน้ำ ทำให้ข้าวโพดแห้งและบางส่วนไม่งอกเลยเพราะไม่มีฝนตก ไม่มีน้ำ

 - วางแแผนการใช้น้ำเพื่อการผลิต
- เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดแล้วเสียหาย วางแผนเตรียมตัวที่จะปลูกใหม่อีกครั้ง

- ติดตามพยากรณ์อากาศจากทีวี
- ติดตามพยากรณ์อากาศ 7 วัน ของ เว็บไซด์ สสนก.

 

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง จ.ลำปาง รายงาน-ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง