ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

(ข้อความสั้นๆ อธิบายชุมชน) ชุมชนอยู่ในพื้นที่สูง ช่วยกันขุดคลองส่งน้ำความยาว ๓ กม. และคลองซอยความยาวรวม ๒๐ กม. รวมทั้งสร้างฝายต่างๆ จนมีน้ำพอกิน กรมชลประทานสร้างฝายให้ ปัจจุบันมีน้ำทำนาปีละ ๓ ครั้ง ผลผลิต ๘๐ ถังต่อไร่ ทำเกษตรได้ตลอดปี ดูแลป่าชุมชนกว่า ๑๐๐ ไร่

ข้อมูลชุมชน รายละเอียด                    
สภาพพื้นที่
พื้นที่แห้งแล้ง (เป็นที่ราบใกล้เชิงเขา)
สภาพดิน
สภาพแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำสำคัญคือลำห้วยแม่เหม้า แต่อยู่ห่างไกลชุมชนไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภค - บริโภคได้

ปริมาณฝนเฉลี่ยต่อปี (ปี ๒๕๕๑) 1,031.65 มม.
จำนวนประชากร
698 คน
จำนวนครัวเรือน
210 ครัวเรือน
ระยะเวลาการตั้งถิ่นฐานของชุมชน 168 ปี
สภาพปัญหาของชุมชน

• มีการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย

• เกิดความแห้งแล้ง แม่น้ำตื้นเขิน

• น้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค

• ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

•การทำเกษตรอาศัยน้ำฝนเพียงอย่างเดียว ซึ่งไม่เพียงพอ ปริมาณผลผลิตน้อย ทำการเกษตรได้เฉพาะฤดูฝน ทำให้ที่นาถูกปล่อยรกร้างว่างเปล่า (จึงได้ชื่อว่าทุ่งฮ้าง)

การเรียนรู้ และการจัดการตามแนวพระราชดำริ


• ประชาคมหมู่บ้าน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา

• ร่วมกันวางแผนการบริหารจัดการน้ำของชุมชน

• ศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

• สมาชิกกว่าร้อยละ 70 ขุดสระเก็บกักน้ำบริเวณหัวไร่ปลายนา เพื่อแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน ใช้ทำการเกษตร และเลี้ยงปลา รวมทั้งปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณคันสระ

• สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อดักตะกอนและเก็บกักน้ำไว้ใช้ รวมทั้งใช้แก้ปัญหาน้ำจากภูเขาหลากลงแม่น้ำวัง

• ทำแนวป้องกันไฟป่า กำหนดข้อตกลงในการอนุรักษ์ป่า

• ปลูกป่าทดแทน บริเวณท้ายหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆ

• สร้างระบบประปาภูเขา เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค - บริโภค

 

 

ผลสำเร็จ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น


• ชุมชนมีความตระหนัก เกิดความรักและหวงแหน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• ป่าต้นน้ำชุ่มชื้น มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค

• เกิดกระบวนการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืน

• ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน

• ขยายผลไปยังชุมชนใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

• มีการสร้างสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมชุมชน

• เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชน และผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ระดับ 4 ดาว

เครือข่าย/หน่วยงานสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณสนับสนุน
(ชุมชน, หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน)

• กศน.

• บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด

• โครงการชุมชนพอเพียง

• อบต.ทุ่งผึ้ง

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง จ.ลำปาง ข้อมูลพื้นฐาน-ชุมชนบ้านทุ่งฮ้าง