แผนงาน-ชุมชนบ้านตูม

โครงการปี 2554

ปีงบประมาณ

โครงการ

ประเภทงาน

2554

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพคลองส่งน้ำ (คลองดิน)

โครงการเสริมคันดินสระหนองลืมงาย

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

พัฒนา

พัฒนา

เข้าถึง

 โครงการปี 2555

ปีงบประมาณ

โครงการ

ประเภทงาน

2555

โครงการขุดสระประจำไร่นา

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1

โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่เยาวชน

พัฒนา

เข้าถึง

เยาวชน

 โครงการปี 2556

ปีงบประมาณ

โครงการ

ประเภทงาน

2556

โครงการขุดสระน้ำประจำไร่นา

โครงการขุดลอกพร้อมเสริมคันสระหนองน้อยอีสานเขียว

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการคัดพันธุ์ข้าวกลุ่มเยาวชนบ้านตูม

พัฒนา

พัฒนา

เข้าถึง

เยาวชน

 

แนบไฟล์โครงการ (PDF)

คุณอยู่ที่: Home เครือข่าย ชุมชนบ้านตูม จ.ยโสธร (แม่ข่าย53-56) แผนงาน-ชุมชนบ้านตูม